PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Direct Admin


 1. Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin (Demo)
 2. Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên Linux
 3. Hướng dẫn sử dụng Direct Admin Tiếng Việt
 4. Hướng dẫn sử dụng Direct Admin qua Video
 5. Cài đặt directadmin null trên centos 6, CentOS 7 Fix lỗi phpmyadmin
 6. Hướng dẫn nâng cấp lên PHP 5.4 và MySQL trên DirectAdmin
 7. Tối ưu mysql, apache trên Direct Admin
 8. Hướng dẫn thay đổi IP trên DirectAdmin
 9. Hướng dẫn reset hoặc xem password root mysql của Direct Admin
 10. Fix: 500 Error: File ".. /public_html/index.php" is writeable by group
 11. How to Optimize MySQL on DirectAdmin
 12. Tối ưu cài đặt Cache cho Directadmin
 13. Tối ưu máy chủ cho wordpress
 14. Hướng dẫn sử dụng VestaCP cơ bản
 15. Cài đặt , tối ưu máy chủ chuyên chạy Wordpress
 16. Fix Lỗi "Not Found The requested URL ....a 404 Not Found error was encountered whil "
 17. Fix lỗi: No space left on device
 18. Bảo mật cơ bản cho DirectAdmin
 19. Cài đặt Varnish Cache cho Directadmin Tăng tốc cho webserver với Varnish
 20. Hướng dẫn cài đặt ClamAV và tự động quét virus hàng ngày
 21. Hướng dẫn cài đặt Ioncube cho PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7
 22. Hướng dẫn xem License của DirectAdmin - How to Find clientid and licenseid of direct
 23. Fix lỗi thiếu thư viện: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file
 24. Lỗi "cannot execute binary file" khi cài đặt DirectAdmin
 25. Cách xử lý lỗi directadmin dead but pid file exists license
 26. Fix lỗi: Cannot change user passwords Directadmin,