PDA

View Full Version : 4. Cấu hình NTP server(Đồng bộ giờ với máy chủ)


  1. Setup and Configure NTP Server