PDA

View Full Version : 12. Xây dựng máy chủ LDAP Server


  1. Sử dụng openldap để quản lý đăng nhập
  2. Xây dựng Samba PDC với OpenLDAP backend