PDA

View Full Version : Module 1: Introduction and Planing AD in WS 2008


  1. Phần i: Tổng quan và cài đặt active directory domain services (ad ds)
  2. Phần ii: Triển khai nhiều server chạy song song
  3. Thẻ "Group Policy" trong W2K8 biến đâu mất?