PDA

View Full Version : Hardware Raid, NAS, SAN, Clustering, Redundent


 1. RAID - redundant array of independent disks
 2. So sánh các loại Raid (Capacity,Storage Efficiency, Fault Tolerance, Availability...)
 3. Tự tạo NAS từ máy tính cũ
 4. Cài đặt và cấu hình SAN và Clustering
 5. Xây dựng hệ thống Raid hoàn chỉnh
 6. Hướng dẫn cấu hình Raid cứng trên Mainboard Intel S5500BC
 7. Cấu hình Raid và cài đặt Windows Storage 2008
 8. iSCSI, Fibre Channel SAN, NAS.... là gì ?
 9. Xây dựng hệ thống Raid hoàn chỉnh
 10. Cài đặt phần mềm quản lý RAID cứng onboard
 11. Cài đặt CentOS 5.4 trên HDD SAS dùng Mainboard SuperMicro X8DTL-3
 12. Xây dựng hệ thống lưu trữ có độ sẵn sàng cao với GlusterFS trên Centos 5.6
 13. Tìm hiểu vể các hệ thống lưu trữ
 14. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SAN - IBM DS4700 storage
 15. Hướng dẫn cấu Hình RAID Trên Server IBM X3650 M4
 16. Hướng dẫn cấu Hình RAID Trên Server IBM X3650 M5