PDA

View Full Version : 3. Operating and configuring a Cisco IOS Device


  1. Lab 1: Đăng nhập vào router – giao diện dòng lệnh
  2. Lab 2: Đặt mật khẩu cho router
  3. Lab 3: Các lệnh cơ bản của hệ điều hành Cisco IOS
  4. Lab 4: Sử dụng Telnet
  5. Lab 5: Khôi phục mật khẩu cho Cisco 2600, 3600
  6. Lab 6: Khôi phục mật khẩu cho Cisco 2500
  7. Lab 7: Cấu hình router từ xa qua cổng AUX