PDA

View Full Version : 6. Configuring Catalyst Switch


  1. Cấu hình căn bản Catalyst 2900
  2. Làm việc với tftp server: Backup các file cấu hình của switch vào TFTP server
  3. lab switch port security !!!
  4. Recovery Password Cisco Switch!!
  5. Vlan Trunking Protocol (VTP)!
  6. Cấu hình SSH server trên Switch
  7. Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco – phần 1
  8. Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco – phần 2
  9. Các lệnh cơ bản quản lý Switch Cisco