PDA

View Full Version : Asterisk


 1. Hướng Dẫn Cấu Hình Nokia N80 với Asterisk
 2. Step by Step cài đặt Asterisk với Digium TDM22B - Phần 1
 3. Asterisk Configuration and Testing Simulation
 4. Asterisk PBX
 5. Trixbox 2.2 IP PBX - Giải Pháp VoIP với công nghệ SIP
 6. Cài đặt và cấu hình Asterisk Now, VoIP system at home or office
 7. How to setup asterisk@home
 8. Phần 1: Asterisk PBX
 9. Phần 2: Asterisk Advance Config
 10. Việt hóa giao diện Web Interface cho FreePBX, Asterisk
 11. Cài đặt Asterisk với YUM