PDA

View Full Version : 1. Cài đặt, Upgrade Exchange Server


  1. Install Exchange Server 2010
  2. Upgrade to Exchange 2007
  3. Hướng dẫn install Exchange sever 2007 trên Window server 2008
  4. Hướng dẫn Setup mô hình hệ thống có 2 Exchange server chạy song song
  5. Lập kế hoạch triển khai hệ thống microsoft exchange server 2007
  6. Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007
  7. cách ghỡ bỏ exchange 2003
  8. Cài đặt Microsoft Exchange Server 2007 SP1 trên Windows Server 2003 SP2