PDA

View Full Version : TCP/IP


  1. Trình tự 1 thiết lập kết nối TCP/IP
  2. IPv6 lab - Ứng dụng và thực hành
  3. Giao thức TCP/IP
  4. IPV6 Toàn tập (Tổng quan và Hướng dẫn triển khai trên nền IPV6 )
  5. Tìm hiểu các số Sequence và số ACK, Destination Port và Source Port trong TCP Header
  6. nhờ các bạn giúp đỡ !!!!