PDA

View Full Version : Open Xchange


  1. Hướng dẫn cài đặt Open - Xchange trên Centos 5
  2. Giới thiệu phần mềm Open - Xchange
  3. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và quản trị Open - Oxchange 6
  4. Thêm ngôn ngữ Dutch vào Open-Xchange.
  5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Open Xchange
  6. Hướng dẫn cài đặt Open-Xchange Hosting Edition và 4PSA OXtender for Plesk
  7. Hướng dẫn mở chức năng "Remember Me" trên OX
  8. Khắc phục lỗi "Connection dropped by server"
  9. Khắc phục lỗi ".Original client IP address changed, please try again"