PDA

View Full Version : Onapp


  1. Network File System (NFS) dịch vụ chia sẻ tài nguyên
  2. Cập nhật template cho phép thay đổi cấu hình ko cần reboot
  3. Xử lý lỗi Unable to connect to xend: Connection refused. Is xend running?
  4. Chạy sysprep cho template OS: windows 2003 trên Onapp