PDA

View Full Version : WebServer: Nginx


  1. Cài đặt webserver NginX với CentOS 5.3
  2. Hướng dẫn cài đặt Nginx + Apache + memcache tăng tốc VPS
  3. XCache, APC, ​eAccelerator, truck-mmcache, phpa và memcache là gì, hoạt động thế nào
  4. Memcached với PHP hoạt động như thế nào?
  5. Cấu hình Nginx làm Reserve Proxy trên CentOS
  6. how to setup nginx as a Reverse Proxy Subdirectory
  7. Bảo mật máy chủ web toàn tập với Nginx, Iptable chỉ cho phép (Ping, web), bảo mật SSH