PDA

View Full Version : 5. Virtual SAN - vSAN, Virtual Switch, vMotion (Migrate), Distributed Resource Scheduler


 1. vMotion là gì?, Cách cấu hình vMotion trên VMware ESXi
 2. Cấu hình và tìm hiểu về Vlan trunking trên VMware ESXi, VMwarev Sphere
 3. Distributed Resource Scheduler trên VMware ESXi
 4. Tổng quan virtual network (virtual switch)trên VMware ESXi (P.1)
 5. Tổng quan virtual network (virtual switch) trên VMware ESXi (P.2)
 6. Cấu hình Trunk Ports trên VMware ESXi server (Configure Trunk Ports in ESXi Server)
 7. Virtual SAN là gì? vSAN VMware là gì? Tìm hiểu về vSan Vmware ESXi
 8. Hướng dẫn triển khai Virual SAN trên VMware ESXi 6 [Part 1] vSAN
 9. Cài đặt và cấu hình VMware Virtual SAN 6 [Part 2] vSAN
 10. Nội dung khóa học triển khai VMware Virtual SAN trên Vmware ESXi 5
 11. Lab triển khai VSAN với Oracle DB với 40.000 IOPS