PDA

View Full Version : 7. Cấu hình và quản lý Permission, Firewall, Lockdown mode, AD, vShield zone...


  1. Giới thiệu về Security Profiles của VMware ESX Server
  2. VMware ESX Roles, Permissions , User & Group và giải thích một vài đặc quyền