PDA

View Full Version : 4. Tạo, quản lý VPS (VM) với vSphere Client và vCenter Server


  1. Tạo VM (máy ảo) trên VMware ESXi (VMware sphere )
  2. Hướng dẫn sử dụng và tạo máy ảo với vCenter Server 5
  3. Hướng dẫn cài đặt và quản lý vCenter Server 5, kết nối và tạo VM trên vCenter Server
  4. Hướng dẫn VM (máy ảo) với Vsphere Client 6
  5. Sử dụng Vsphere Client 6 tạo VM trên VMware ESXi