PDA

View Full Version : Vmware vsphere storage appliance


  1. Cấu hình tham khảo máy chủ chạy VMware Vsphere Storage Appliance
  2. Tìm hiểu về VSAN cả VMware