PDA

View Full Version : Open Suse


  1. Install & Configure LAMP (Apache/MySQL/PHP) in openSUSE 11.0
  2. Install & Configure LAMP (Apache/MySQL/PHP) in openSUSE 11.0
  3. Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQl trên OpenSUSE 11
  4. Reset/recover the ROOT password in openSUSE
  5. Cài đặt Full cho OpenSUSE 11.2 (GNOME)
  6. Lỗi mất RAID mềm sau khi reboot hệ thống
  7. Mất file inittab. Làm sao giờ các huynh ?
  8. Giới thiệu về OpenSUSE 11.3 x86_64
  9. Hướng dẫn tích hợp XCache với PHP5 và Lighttpd trong OpenSUSE 11.2