QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Mssql( Microsoft SQL Server) (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=152)
-   -   Hướng dẫn cấu hình Backup SQL lưu trên ổ cứng Network Share (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10112)

hoctinhoc 22-03-2017 04:05 PM

Hướng dẫn cấu hình Backup SQL lưu trên ổ cứng Network Share
 
Hướng dẫn cấu hình Backup SQL lưu trên ổ cứng Network Share

1. Cấu hình cho SQL Server và SQL Agent ---> chạy User có quyền truy cập share (có thể administrator)

2. Vào SQL Management Studio chạy lệnh sau:

Mã:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO

EXEC sp_configure 'xp_cmdshell',1
GO
RECONFIGURE
GOMã:

EXEC XP_CMDSHELL 'net use H: \\192.168.1.204\BK206'

'

3. Tạo Job Backup bình thường

Trong quá trình tạo phần Owner --> chọn User: sa


Tham khảo: https://www.mssqltips.com/sqlservert...store-in-ssms/

Chúc thành công.


Bây giờ là 06:24 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.