Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng

Quản trị net diễn đàn chia sẻ thông tin các thủ thuật mạng, internet bảo mật thông tin dành cho giới IT VIệt hy vọng là nơi bổ ích cho cộng đồng (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Web Server Apache Loadbalancing, Cluster, Failover (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=336)
-   -   Configure HAProxy to Load Balance Site with SSL PassThrough (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10309)

hoctinhoc 09-01-2022 01:27 AM

Configure HAProxy to Load Balance Site with SSL PassThrough
 
Configure HAProxy to Load Balance Site with SSL PassThroughBạn tạo file với cầu hình sau là ok:
vi /etc/haproxy.cfg
Mã:


global  log 127.0.0.1 local0  maxconn 4000  daemon  uid 99  gid 99  defaults  log    global  timeout server 5s  timeout connect 5s  timeout client 5s  frontend https_frontend  bind *:443  mode tcp  default_backend web_server  backend web_server  mode tcp  balance roundrobin  stick-table type ip size 200k expire 30m  stick on src  server s1 192.168.250.47:443  server s2 192.168.250.49:443

Tham khảo: https://virtuallyhyper.com/2013/05/c...ites-with-ssl/


Bây giờ là 12:27 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.