QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Virtuozzo for Windows (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=437)
-   -   Thay đổi thư mục lưu backup Virtuozzo Containers , cấu hình backup qua mạng (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9508)

hoctinhoc 20-09-2013 04:49 PM

Thay đổi thư mục lưu backup Virtuozzo Containers , cấu hình backup qua mạng
 
Thay đổi thư mục lưu backup Virtuozzo Containers , cấu hình backup qua mạng


Virtuozzo Container trên Windows cho phép bạn cấu hình lưu backup qua mạng, cách làm như sau:

Giả sử bạn đã có 1 folder share tên là: backups trên server có ip: 192.168.1.58 và có thông tin truy cập như sau (username: administrator, pass: 12345@#$)

1. Xem thư mục Backup hiện tại của Virtuozzo Containers

vzabackup --view-folder localhost

Example:
C:\Users\Administrator>vzabackup --view-folder localhost
path = C:\vz\backups
login =2. Để thay đổi vị trí lưu backup bạn làm như sau:

vzabackup --set-folder --backup-folder-path "UNC_PATH" --backup-folder-login "USERNAME" --backup-folder-passwd "PASSWORD" localhost

Thí dụ:
C:\Users\Administrator>vzabackup --set-folder --backup-folder-path "\\192.168.1.58\backups" --backup-folder-login "Administrator" --backup-folder-passwd "12345@#$" localhost

Xem lại:

C:\Users\Administrator>vzabackup --view-folder localhost
path = \\192.168.1.58\backups
login = Administrator
:battay:


Bây giờ là 06:32 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.