QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Parallels Cloud Server (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=523)
-   -   Các vấn đề liên quan đến Network của PCS (Parallels Cloud Server - Virtuozzo) (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9723)

hoctinhoc 03-04-2015 08:48 AM

Các vấn đề liên quan đến Network của PCS (Parallels Cloud Server - Virtuozzo)
 

Các vấn đề liên quan đến Network của PCS (Parallels Cloud Server - Virtuozzo)

Link Tham khảo

http://download.parallels.com/doc/pcs/html/Parallels_Cloud_Server_Users_Guide/29252.htm


1. Xem và list các mạng trên Server Node

vznetcfg if list

2. Restart lại các dịch vụ network trong PCS

service vznetcfg restart

3. Tạo Vlan bằng dòng lệnh

http://download.parallels.com/doc/pcs/html/Parallels_Cloud_Server_Users_Guide/29254.htm


4. Cấu hình và tìm hiểu về Mode Bridged và Routed Mode

http://download.parallels.com/doc/pc...uide/35847.htm


:battay:


Bây giờ là 11:14 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.