QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Hướng dẫn sử dụng Plesk (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=195)
-   -   hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions PHP (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=10149)

hoctinhoc 16-04-2018 08:46 AM

hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions PHP
 
hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions for PHP?Khi bạn dùng code php kết nối đến DATABASE MSSQL trên plesk thì bạn cần cài thêm extensions sau:


===============================# curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo


# yum remove unixODBC-utf16 unixODBC-utf16-devel


# ACCEPT_EULA=Y yum install msodbcsql


# yum install unixODBC-devel gcc-c++ gcc plesk-php70-devel autoconf automake


# /opt/plesk/php/7.0/bin/pecl install pdo_sqlsrv


# echo "extension=pdo_sqlsrv.so" > /opt/plesk/php/7.0/etc/php.d/pdo_sqlsrv.ini


# /opt/plesk/php/7.0/bin/pecl install sqlsrv


# echo "extension=sqlsrv.so" > /opt/plesk/php/7.0/etc/php.d/sqlsrv.ini


# plesk bin php_handler --reread
=============================


Chúc bạn thành công


Tham khảo: https://support.plesk.com/hc/en-us/a...sions-for-PHP-


Bây giờ là 04:36 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.