QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   10. ISA Array & Load Balancing (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=363)
-   -   Isa server 2006: Network load balancing (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=3313)

hoctinhoc 14-08-2009 09:19 PM

Isa server 2006: Network load balancing
 
ISA SERVER 2006: NETWORK LOAD BALANCING

I. Mô Hình:

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image002.jpg

II. Chuẩn Bị:

- 1 Máy Domain Controller (DC), domain tên NhatNghe.Local
- 2 Máy ISA Server (ISA1 và ISA2), join domain NhatNghe.Local
- 2 Router ADSL

III. Cấu hình TCP/IP

ISA1:

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image003.jpg

ISA2:

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image004.jpg

DC:

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image005.jpg

IV. Triển Khai

Bước 1: Cài đặt và cấu hình Storage Server trên DC

Vào thư mục ISA Enterprise 2006, mở file ISAAutorun.exe, chọn Install ISA Server 2006

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image006.jpg

Setup Scenarios > Chọn Install Configuration Storage Server

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image007.jpg

Để mặc định > Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image008.jpg

Chọn Create a new ISA Server Enterprise

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image009.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image010.jpg

Nhập Username và Password của Domain Admin

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image011.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image012.jpg

Bước 2: Tạo Array

Phải chuột vào Arrays > Chọn New Array

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image013.jpg

Cấu hình Array Name: NhatNghe

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image014.jpg

Array DNS Name để mặc định > Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image015.jpg

Assign Enterprise Policy > Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image016.jpg

Array Policy Rule Types > Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image017.jpg

Nhấn Finish

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image018.jpg

Sau đó nhấn Apply

Cấu hình Managed ISA Server Computer

Chọn Firewall Policy > Toolbox > Computer Sets > Chọn Managed ISA Server Computer

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image019.jpg

Add Computer ISA1 và ISA2

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image020.jpg

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image021.jpg

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image022.jpg

Lưu lại cấu hình > Nhấn Apply

Tạo Rule để Client truy cập Internet

http://www.nhatnghe.com/forum/undefi.../wol_error.gifHình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 658x390http://nhatnghe.com/tailieu/array/image023.jpg

Bước 3: Cài đặt ISA Server trên ISA1 và ISA2


Mở ISA Enterprise 2006, mở ISAAutorun.exe, chọn Install ISA Server 2006

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image006.jpg

Chọn Install ISA Server Services

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image025.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image026.jpg

Chọn DC.NhatNghe.Local

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image027.jpg

Chọn Join an existing array

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image028.jpg

Chọn Array cần join

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image029.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image030.jpg

Cấu hình Internal Network: 10.0.0.0 à 10.0.0.255

Nhấn Next

Nhấn Install

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image031.jpg

Bước 4: Cấu hình Network Load Balancing

Tạo Enterprise Network

http://www.nhatnghe.com/forum/undefi.../wol_error.gifHình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 658x390http://nhatnghe.com/tailieu/array/image023.jpg

Network Name: Enterprise Network

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image034.jpg

Nhập vào Range IP

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image035.jpg

Khai báo Enterprise Network trong Internal Network

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image037.jpg

Chọn Add Network

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image038.jpg

Chọn Enterprise Network đã tạo trước đó

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image039.jpg

Nhấn OK

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image040.jpg

Cấu hình Network Load Balancing

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image043.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image044.jpg

Chọn Internal, tiếp tục chọn vào Set Virtual IP

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image045.jpg

Khai báo địa chỉ VIP

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image046.jpg

Nhấn Next

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image047.jpg

Nhấn Finish

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image048.jpg

Nhấn Apply để lưu lại thay đổi và Restart lại Services

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image049.jpg

Bước 5: Kiểm tra


Kiểm tra địa chỉ VIP đã được thiết lập cho ISA1 và ISA2

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image050.jpg

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image051.jpg

Client kiểm tra truy cập Internet, ISA1 và ISA2 kiểm tra việc cân bằng tải

http://nhatnghe.com/tailieu/array/image053.jpg

Nguồn: Phan Minh Tuyên (Nhất Nghệ)

:battay:


Bây giờ là 09:15 AM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.