View Single Post
Tuổi 03-06-2015, 10:02 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Thiết lập Replicas cho từng Folder trong Cluster
Thiết lập Replicas cho từng Folder trong Cluster PCS


Mặc định thông số replicas sẽ được thiết lập cho tất cả dữ liệu trong cluster

pstorage -c clustername1 set-attr -R /pstorage/clustername1 replicas=3:2

1. Do mục đích sử dụng riêng nên bạn muốn thiết lập replicas = 2:1 cho một folder của VM nào đó, bạn có thể làm như saupstorage -c minicloudt set-attr -R /pstorage/minicloudt/vmprivate/PhuongTestIO_60.pvm replicas=2:1
2. Xem thuộc tính Tier và Replicas của VPSpstorage -c minicloud get-attr -p /pstorage/minicloud/private/


pstorage -c minicloud get-attr /pstorage/minicloud/vmprivate/PhuongTestIO_60.pvm


4. Tài liệu tham khảo

http://kb.odin.com/en/117634

http://kb.odin.com/en/123249

http://download.cloudserver.parallel...uide/36325.htm


http://download.cloudserver.parallel...uide/36956.htm

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này