View Single Post
Tuổi 16-04-2018, 08:46 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions PHP
hỗ trợ mssql php extension - on plesk How to install mssql or sqlsrv extensions for PHP?Khi bạn dùng code php kết nối đến DATABASE MSSQL trên plesk thì bạn cần cài thêm extensions sau:


===============================# curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo


# yum remove unixODBC-utf16 unixODBC-utf16-devel


# ACCEPT_EULA=Y yum install msodbcsql


# yum install unixODBC-devel gcc-c++ gcc plesk-php70-devel autoconf automake


# /opt/plesk/php/7.0/bin/pecl install pdo_sqlsrv


# echo "extension=pdo_sqlsrv.so" > /opt/plesk/php/7.0/etc/php.d/pdo_sqlsrv.ini


# /opt/plesk/php/7.0/bin/pecl install sqlsrv


# echo "extension=sqlsrv.so" > /opt/plesk/php/7.0/etc/php.d/sqlsrv.ini


# plesk bin php_handler --reread
=============================


Chúc bạn thành công


Tham khảo: https://support.plesk.com/hc/en-us/a...sions-for-PHP-
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này