Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 27-02-2010, 11:43 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Hướng dẫn về hai bảng mã Unicode và VIQR

Hướng dẫn về hai bảng mã Unicode và VIQR
Thắc mắc: Xin hướng dẫn về hai bảng mã Unicode và VIQR và thuật toán chuyển đổi qua lại giữa hai bảng mã này. Nếu được, đề nghị cho đoạn mã bãng VB.Net/C#.Net để tham khảo.


Để biết cụ thể chi tiết về bảng mã tiếng Việt VIQR hay Unicode (hay bảng mã tiếng Việt khác), bạn hãy tìm chính bảng mã đó và xem nó. Bảng mã là danh sách gồm n phần tử, mỗi phần tử miêu tả thông tin về 1 ký tự, thường có dạng record gồm 2 field chính: ký tự và code của ký tự đó. Thí dụ bảng mã VIQR có dạng:

â a^ Dùng 2 ký tự a và ^
ấ a^’ Dùng 3 ký tự a, ^ và ‘
ầ a^` Dùng 3 ký tự a, ^ và `
ẩ a^? Dùng 3 ký tự a, ^ và ?
ẫ a^~ Dùng 3 ký tự a, ^ và ~
ậ a^. Dùng 3 ký tự a, ^ và .
... ...


Ở đây chúng tôi chỉ trình bày các tính chất chính của 2 bộ mã Unicode và VIQR. Như bảng trên cho thấy, mã VIQR là 1 dạng mã tổ hợp, trong đó mỗi ký tự tiếng Việt có dấu được miêu tả bởi 2 hay 3 ký tự ASCII liên tiếp: 1 ký tự chính và 1 hay 2 dấu kèm theo. Các ký tự ASCII được dùng miêu tả dấu là sắc ('), huyền (`), hỏi (?), ngã (~), nặng (.), dấu á ( ), dấu ớ (^), dấu gạch cho đ (-).

Bảng mã Unicode được dùng để miêu tả mọi ký tự của mọi dân tộc trên thế giới, trong đó có tiếng Việt. Unicode miêu tả mỗi ký tự bởi 1 số nguyên 32 bit, ta gọi số nguyên này là điểm mã (Windows chỉ dùng 16 bit). Bộ phận mã Unicode tiếng Việt có 2 loại: dựng sẵn và tổ hợp. Unicode dựng sẵn dùng mỗi điểm mã để miêu tả 1 ký tự tiếng Việt (dù có dấu hay không dấu), còn Unicode tổ hợp dùng từ 2 đến 3 điểm mã để miêu tả 1 ký tự tiếng Việt có dấu giống như cách VIQR đã làm. Về nguyên tắc, việc xử lý bảng mã dựng sẵn thường dễ dàng hơn bảng mã tổ hợp.

Nhu cầu chuyển chuỗi tiếng Việt từ bảng mã này sang bảng mã khác là thực tế, chúng tôi có viết 1 thư viện chuyển mã tổng quát, cho phép người dùng chuyển chuỗi từ bảng mã này sang bảng mã khác. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu thuật toán để giải quyết việc chuyển mã cụ thể từ VIQR sang Unicode dựng sẵn và ngược lại.

Cách thông thường để chuyển mã từ bảng mã tổ hợp (thí dụ VIQR) là duyệt tuần tự chuỗi từ đầu đến cuối để tìm ra từng chuỗi ký tự con miêu tả 1 ký tự tiếng Việt có dấu rồi chuyển sang mã khác theo yêu cầu. Còn cách thông thường để chuyển mã từ bảng mã dựng sẵn (tức bảng mã mà các ký tự đều có cùng độ dài) là dùng bảng tra. Bảng tra gồm n phần tử, mỗi phần tử của bảng miêu tả ánh xạ từ ký tự mã nguồn sang ký tự (hay chuỗi ký tự) của mã đích. Chúng tôi có viết 1 class C# gồm 2 tác vụ chuyển mã theo yêu cầu của bạn, có tên là VIQR2PreCompose() và PreCompose2VIQR(). Sau đây là mã nguồn C# của class này, bạn thử đọc nó, dùng nó và nâng cấp nó theo yêu cầu của mình:

//toàn bộ mã nguồn C# của class VIQR2Unicode
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace MyClass {
class VIQR2Unicode {
//khai báo các ký tự dấu VIQR
private const int VN_CAA = 0x27; //sắc
private const int VN_CGA = 0x60; //huyền
private const int VN_CHA = 0x3f; //hỏi
private const int VN_CTD = 0x7e; //ngã
private const int VN_CDB = 0x2e; //nặng
private const int VN_BRE = 0x28; //dấu ă
private const int VN_CIR = 0x5e; //dấu â
private const int VN_HOR = 0x2b; //dấu ư

//hàm chuyển chuỗi VIQR sang Unicode dựng sẵn
//dùng thuật toán duyệt tuần tự
public int VIQR2PreCompose(String src, ref String dst){
int i = 0; uint c, a1, a2; int idxo = 0; int cnt = src.Length;
char[] buf = new char[cnt + 1];
while (i < cnt){
c = src[i++];
switch (c){
case 'a':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xe1; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xe0; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ea3; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0xe3; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ea1; goto precomp;
case VN_BRE:
c = 0x103;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1eaf; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1eb1; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1eb3; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eb5; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eb7; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case VN_CIR:
c = 0xe2;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2){
case VN_CAA: c = 0x1ea5; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ea7; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ea9; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eab; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ead; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
default: i--; goto precomp; }
case 'A':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xc1; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xc0; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ea2; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0xc3; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ea0; goto precomp;
case VN_BRE:
c = 0x102;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1eae; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1eb0; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1eb2; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eb4; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eb6; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
case VN_CIR:
c = 0xc2;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2){
case VN_CAA: c = 0x1ea4; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ea6; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ea8; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eaa; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eac; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
default: i--; goto precomp; }
case 'e':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xe9; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xe8; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ebb; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ebd; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eb9; goto precomp;
case VN_CIR:
c = 0xea;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2){
case VN_CAA: c = 0x1ebf; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ec1; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ec3; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ec5; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ec7; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
default: i--; goto precomp;}
case 'E':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1) {
case VN_CAA: c = 0xc9; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xc8; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1eba; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ebc; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eb8; goto precomp;
case VN_CIR:
c = 0xca;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2){
case VN_CAA: c = 0x1ebe; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ec0; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ec2; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ec4; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ec6; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
default: i--; goto precomp;}
case 'i':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xed; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xec; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ec9; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x129; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ecb; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case 'I':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xcd; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xcc; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ec8; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x128; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1eca; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
case 'o':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xf3; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xf2; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ecf; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0xf5; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ecd; goto precomp;
case VN_CIR:
c = 0xf4;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1ed1; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ed3; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ed5; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ed7; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ed9; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case VN_HOR:
c = 0x1a1;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1edb; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1edd; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1edf; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ee1; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ee3; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
default: i--; goto precomp; }
case 'O':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xd3; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xd2; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ece; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0xd5; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ecc; goto precomp;
case VN_CIR:
c = 0xd4;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1ed0; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ed2; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ed4; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ed6; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ed8; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
case VN_HOR:
c = 0x1a0;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1eda; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1edc; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ede; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ee0; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ee2; goto precomp;
default: i--; goto precomp;}
default: i--; goto precomp;}
case 'u':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xfa; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xf9; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ee7; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x169; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ee5; goto precomp;
case VN_HOR:
c = 0x1b0;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1ee9; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1eeb; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1eed; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eef; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ef1; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
default: i--; goto precomp; }
case 'U':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xda; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0xd9; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ee6; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x168; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ee4; goto precomp;
case VN_HOR:
c = 0x1af;
if (i == cnt) goto precomp;
a2 = src[i++];
switch (a2) {
case VN_CAA: c = 0x1ee8; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1eea; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1eec; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1eee; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ef0; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
default: i--; goto precomp; }
case 'y':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xfd; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ef3; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ef7; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ef9; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ef5; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case 'Y':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case VN_CAA: c = 0xdd; goto precomp;
case VN_CGA: c = 0x1ef2; goto precomp;
case VN_CHA: c = 0x1ef6; goto precomp;
case VN_CTD: c = 0x1ef8; goto precomp;
case VN_CDB: c = 0x1ef4; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case 'd':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case 0x2d: c = 0x111; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
case 'D':
if (i == cnt) goto precomp;
a1 = src[i++];
switch (a1){
case 0x2d: c = 0x110; goto precomp;
default: i--; goto precomp; }
}
precomp:
buf[idxo++] = (char)c;
}
buf[idxo] = (char)0;
dst = new String(buf);
return idxo;
} //end of VIRQ2PreCompose

//định nghĩa bảng các ký tự Unicode có dấu
uint[] VnPreComposedChar = new uint[134] {
0x00c0, 0x00c1, 0x00c2, 0x00c3, 0x00c8, 0x00c9, 0x00ca, 0x00cc, 0x00cd, 0x00d2, 0x00d3, 0x00d4, 0x00d5, 0x00d9, 0x00da, 0x00dd, 0x00e0, 0x00e1, 0x00e2, 0x00e3, 0x00e8, 0x00e9, 0x00ea, 0x00ec, 0x00ed, 0x00f2, 0x00f3, 0x00f4, 0x00f5, 0x00f9, 0x00fa, 0x00fd, 0x0102, 0x0103, 0x0110, 0x0111, 0x0128, 0x0129, 0x0168, 0x0169, 0x01a0, 0x01a1, 0x01af, 0x01b0, 0x1ea0, 0x1ea1, 0x1ea2, 0x1ea3, 0x1ea4, 0x1ea5, 0x1ea6, 0x1ea7, 0x1ea8, 0x1ea9, 0x1eaa, 0x1eab, 0x1eac, 0x1ead, 0x1eae, 0x1eaf, 0x1eb0, 0x1eb1, 0x1eb2, 0x1eb3, 0x1eb4, 0x1eb5, 0x1eb6, 0x1eb7, 0x1eb8, 0x1eb9, 0x1eba, 0x1ebb, 0x1ebc, 0x1ebd, 0x1ebe, 0x1ebf, 0x1ec0, 0x1ec1, 0x1ec2, 0x1ec3, 0x1ec4, 0x1ec5, 0x1ec6, 0x1ec7, 0x1ec8, 0x1ec9, 0x1eca, 0x1ecb, 0x1ecc, 0x1ecd, 0x1ece, 0x1ecf, 0x1ed0, 0x1ed1, 0x1ed2, 0x1ed3, 0x1ed4, 0x1ed5, 0x1ed6, 0x1ed7, 0x1ed8, 0x1ed9, 0x1eda, 0x1edb, 0x1edc, 0x1edd, 0x1ede, 0x1edf, 0x1ee0, 0x1ee1, 0x1ee2, 0x1ee3, 0x1ee4, 0x1ee5, 0x1ee6, 0x1ee7, 0x1ee8, 0x1ee9, 0x1eea, 0x1eeb, 0x1eec, 0x1eed, 0x1eee, 0x1eef, 0x1ef0, 0x1ef1, 0x1ef2, 0x1ef3, 0x1ef4, 0x1ef5, 0x1ef6, 0x1ef7, 0x1ef8, 0x1ef9
};

//định nghĩa bảng các ký tự VIQR tương ứng
uint[][] VnVIQRChar = new uint[134][] {
new uint[] {0x0041,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,0}, new uint[] {0x0041,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0045,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,0}, new uint[] {0x0049,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0049,VN_CAA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CGA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CAA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,0}, new uint[] {0x004f,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0055,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0055,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0059,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,0}, new uint[] {0x0061,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0065,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,0}, new uint[] {0x0069,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0069,VN_CAA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CGA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CAA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,0}, new uint[] {0x006f,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0075,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0075,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0079,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,0}, new uint[] {0x044,(uint)'-',0}, new uint[] {0x064,(uint)'-',0}, new uint[] {0x0049,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0069,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0055,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0075,VN_CTD,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,0}, new uint[] {0x0041,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0061,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0041,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0041,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0061,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0041,VN_BRE,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0061,VN_BRE,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0045,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0065,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0045,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0065,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0045,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0065,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0049,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0069,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0049,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0069,VN_CDB,0}, new uint[] {0x004f,VN_CDB,0}, new uint[] {0x006f,VN_CDB,0}, new uint[] {0x004f,VN_CHA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CHA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x004f,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x006f,VN_CIR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x004f,VN_HOR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x006f,VN_HOR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0055,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0075,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0055,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0075,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,VN_CAA,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0055,VN_HOR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0075,VN_HOR,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0059,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0079,VN_CGA,0}, new uint[] {0x0059,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0079,VN_CDB,0}, new uint[] {0x0059,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0079,VN_CHA,0}, new uint[] {0x0059,VN_CTD,0}, new uint[] {0x0079,VN_CTD,0}
};

//hàm chuyển chuỗi từ Unicode sang VIQR dùng bảng tra
public int PreCompose2VIQR(String src, ref String dst) {
int i, j, min, max;
int idxo = 0;
int cnt = src.Length;
uint ccode;
char[] buf = new char[3 * cnt + 1];
j = 0;
for (i=0; i<cnt; i++) {
min = 0; max = 133;
while (min <= max) {
j = (max + min) >> 1;
ccode = (uint)src[i];
if (src[i] == VnPreComposedChar[j]) break;
if (src[i] <VnPreComposedChar[j]) max = j-1;
else min = j+1;
}
if (min <= max) {
int k = 0;
while (VnVIQRChar[j][k]!= 0)
buf[idxo++] = (char)VnVIQRChar[j][k++];
} else buf[idxo++] = src[i];
}
buf[idxo] = (char)0;
dst = new String(buf);
return idxo;
}
}
}

Còn sau đây là đoạn code C# demo việc dùng class VIQR2Unicode để chuyển chuỗi từ VIQR sang Unicode dựng sẵn và ngược lại.
//định nghĩa biến đối tượng
VIQR2Unicode vu= new VIQR2Unicode();
int cnt;
String str= null;
//thử chuyển chuỗi VIQR sang Unicode
cnt = vu.VIQR2PreCompose("a(a^e^o^u+o+d- a('a(`a(?a(~a(.", ref str);
//hiển thị chuỗi kết quả để kiểm tra
MessageBox.Show(str);
String str1 = null;
//thử chuyển chuỗi Unicode sang VIQR
cnt = vu.PreCompose2VIQR(str, ref str1);
//hiển thị chuỗi kết quả để kiểm tra
MessageBox.Show(str1);


PCWorld
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 07:54 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.