Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 30-08-2010, 01:30 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cài đặt Oracle 11 trên CentOS 5.2

Cài đặt Oracle 11 trên CentOS 5.2

Bài viết sau hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle 11 trên hệ điều hành Linux CentOS

Hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle 11gR1 trên hệ điều hành Enterprise Linux 5 (Step-by-step)


Create Groups and User Account
Cài Oracle cần như sau:
1. Tạo 2 Groups: đặc tên là oinstall và dba
2. Tạo 1 User account tên là: oracle
(note: Đúng ra đặt là Tí Tèo gì củng được, nhưng conventional, thấy thiên hạ cài Oracle hay đặt là vậy.)
Login as root, run:

# groupadd oinstall
# groupadd dba
# useradd -m -g oinstall -G dba oracle


Tạo password cho user: oracle
# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.


note: UNIX password đòi phải có số, chử, dấu đặc biệt!

Một UNIX pasword thí dụ như là: P@ssw0rd

Kiểm tra lại, run:

# id oracle

Create directories, group, user oracle
1. Tạo 1 thư mục /u01/app
2. Trao quyền owner cho user oracle
3. Trao quyền read, write mọi thứ trong /u01/app cho tất cả!
Run commands:

# mkdir -p /u01/app
# chown -R oracle:oinstall /u01/app
# chmod -R 775 /u01/app

(note: Tại sap phải đặc tên mấy cái đường dẩn lằn nhằn như thế?
Đúng ra thì củng chẳng bắt buột. Nhưng mà Oracle recomment thế đấy.
Có cả Document về oracle name convention)
Set Enviroment for user oracle
Mở file /home/oracle/.bash_profile thêm vào:

#environment for oracle
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1
ORACLE_SID=EDU11
PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
export ORACLE_BASE ORACLE_HOME ORACLE_SID PATH LD_LIBRARY_PATH CLASSPATH

(note: Khi cài oracle là log vào bằng user oracle.)


Kiểm tra, upgrade RPMs:
Bước nầy hơi rất rối tí. Oracle1 đòi hỏi các RPM phải có tối thiểu các Version sau:

make-3.81
binutils-2.17.50.0.6
gcc-4.1.1
libaio-0.3.106
libaio-devel-0.3.106
libstdc++-4.1.1
elfutils-libelf-devel-0.125
sysstat-7.0.0
compat-libstdc++-33-3.2.3
libgcc-4.1.1
libstdc++-devel-4.1.1
unixODBC-2.2.11
unixODBC-devel-2.2.11

Run command sau để xem mình đang có RPM Version nào?

# rpm -q make binutils gcc libaio libaio-devel libstdc++ elfutils-libelf-devel sysstat compat-libstdc++ libgcc libstdc++-devel unixODBC-2.2.11 unixODBC-devel

(..gỏ trong 1 line)
Kết quả:

make-3.81-1.1
binutils-2.17.50.0.6-2.el5
gcc-4.1.1-52.el5
libaio-0.3.106-3.2
package libaio-devel is not installed
libstdc++-4.1.1-52.el5
elfutils-libelf-devel-0.125-3.el5
sysstat-7.0.0-3.el5
package compat-libstdc++ is not installed
libgcc-4.1.1-52.el5
libstdc++-devel-4.1.1-52.el5
package unixODBC is not installed
package unixODBC-devel is not installed

So sánh các RPMs.
Nêu thiếu cái nào thì phải cài mới vào. Version củ thì phải upgrade lên!
Các RPM có thể tìm thấy trong CD cài Linux, hay search trên google

Tôi copy các RPMs vào cái thư mục shares của VMWare, chạy các command sau:

# rpm -ivh libaio-devel-0.3.106-3.2.i386.rpm
# rpm -ivh unixODBC-2.2.11-7.1.i386.rpm
# rpm -ivh unixODBC-devel-2.2.11-7.1.i386.rpm
# rpm -ivh compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm

note:
to install/cài mới: rpm -ivh package-file-name.rpm
to update/nâng cấp: rpm -Uvh package-file-name
xem info package có trong máy: rpm -qi package-name
xem info package file: rpm -qpi package-file-name


Config Linux Kernel Parameters
Dùng vi hay gedit(cái nầy giống notepad!) thêm các lines sau vào file /etc/sysctl.conf

#This lines is for Oracle Installation
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 6553600
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_max = 262144

Check lại, run:

# sysctl -p


Setting Shell Limits for user oracle
todo:
1. Thêm vào file /etc/security/limits.conf các dòng sau:
(trên cái line # End of file)

oracle soft nofile 63566
oracle hard nofile 63536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384

(note: soft limit = hard limit setting)

2. Verify file /etc/pam.d/system-auth, check xem có 2 lines sau:

session required /lib/security/pam_limits.so
session required pam_limits.so

3. Disable SELinux

edit /etc/selinux/config file, change line
SELINUX=disabled


Cài Oracle11

Login vào Linux với user oracle.
Kiểm tra(echo) lại xem coi các Environment Vars có set, export ko?
Run:

# cd /mnt/oracle11g/
# ./runInstaller

Step 1: Select Installation Method:
-Chọn Basic Installation
-Global Database Name: EDU11
-Database Password
-Nhưng cái còn lại để default mặc định
-Click Next

note: Enterprise cần 3.3GB + DB 1.48GB = 4.8GB
Chọn Basic Install cho dể. Ai rành thì chọn Advanced.
Tôi chọn Basic Install. Khỏe!


Step 2: Specify Inventory directory and crendentials
-Click next


Step 3: Product-Specific Prereqisite Checks
-Step nầy, ai chuẩn bị ko tốt sẻ bị báo lổi, warning!
-Ai bị thì copy text trong cái textbox ra xem, cancel install,
tìm chổ nào có chử "failed"! fix lổi, rồi runInstaller lại.
-Tôi bị 1 lổi là RAM chỉ có 512MB, nên click Next được!


Step 4: Warning: Product-Specific Prereqisite Checks
-Click yes


Step 5: Oracle Configuration Manager Registration
-Nghèo như tôi thì làm gì có Customer Identification Number
CSI, click next!


Step 6: Summary
-click install


Step 7: Install run
Oracle beginn the install..wait...


Step 8: Database Configuration Assistant
-click ok


Step 9: Execute Configuration scripts
Step nầy phải chạy 2 cái scrips bằng user root.
-Chuột phải mở new Terminal
-Gỏ:

$ su - root
# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
# /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/root.sh

Khi bị hỏi: Enter the full pathname of the local direcory, thì nhấn Enter...

# exit <- quay về oracle
#exit <- close terminal

-tiếp tục với Oracle Install dialog box: click OK

Step 10: End of Installation
click exit and Yes!
xong, finish!


Tự động Start và Shutdown
Login vào hệ thống bằng user root:

1. chỉnh sửa file /etc/oratab, thay đổi ký tự cuối cùng thành Y (mặc định là N).

EDU11:/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1:Y

2. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbstart và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng 82):

ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME

3. chỉnh sửa file $ORACLE_HOME/bin/dbshut và thay đổi giá trị cho ORACLE_HOME_LISTNER (dòng 53):

ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME

4. Tạo file có tên là oracle trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:

#!/bin/bash
#
# oracle Init file for starting and stopping
# Oracle Database. Script is valid for 10g and 11g versions.
#
# chkconfig: 35 80 30
# description: Oracle Database startup script

# Source function library.

. /etc/rc.d/init.d/functions

ORACLE_OWNER="oracle"
ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"

case "$1" in
start)
echo -n $"Starting Oracle DB:"
su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbstart"
echo "OK"
;;
stop)
echo -n $"Stopping Oracle DB:"
su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/dbshut"
echo "OK"
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop}"
esac

Sau đó:

chmod 750 /etc/init.d/oracle
chkconfig --add oracle --level 0356

5. Tạo file có tên là oraemctl trong thư mục /etc/init.d/ với nội dung như sau:

#!/bin/bash
#
# oraemctl Starting and stopping Oracle Enterprise Manager Database Control.
# Script is valid for 10g and 11g versions.
#
# chkconfig: 35 80 30
# description: Enterprise Manager DB Control startup script

# Source function library.

. /etc/rc.d/init.d/functions

ORACLE_OWNER="oracle"
ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1"

case "$1" in
start)
echo -n $"Starting Oracle EM DB Console:"
su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl start dbconsole"
echo "OK"
;;
stop)
echo -n $"Stopping Oracle EM DB Console:"
su - $ORACLE_OWNER -c "$ORACLE_HOME/bin/emctl stop dbconsole"
echo "OK"
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop}"
esac

Sau đó:

chmod 750 /etc/init.d/oraemctl
chkconfig --add oraemctl --level 0356

Chúc các bạn thành công !!

Mai Quốc Trung  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 05:16 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.