Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 17-06-2014, 11:34 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cài đặt red5 lên Centos Linux (how to install red5 on linux centos), cấu hình red5
Cài đặt red5 lên Centos Linux (how to install red5 on linux centos)


Red5 là một Flash RTMP (Real Time Messaging Protocol) server mã nguồn mở được viết bằng JAVA, hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ:

  • Streaming Audio/Video (FLV and MP3) – truyền tải phim ảnh và hình ảnh (hai định dạng được hỗ trợ là FLV và MP3).
  • Recording Client Streams (FLV only) — ghi lại các dòng truyền tải từ các máy client (hỗ trợ định dạng FLV).
  • Shared Objects – chia sẻ các đối tượng trên server.
  • Live Stream Publishing – xuất các dòng dữ liệu (âm thanh, hình ảnh, video) trực tiếp.
  • Remoting – kết nối từ xa.
Trang chủ: http://red5.org
II Hướng dẫn cài đặt Red5:
Chạy được trên các hệ điều hành mã nguồn mở là tốt nhất. Fedora, Ubuntu, SuSE, OpenSolaris…
ngoài ra Red5 còn chạy được trên hệ điều hành Window.
Để cài đặt Red5:
- yêu cầu phải cài goi jdk của JAVA với phiên bản 1.6 trở lên.
- Ant 1.7: dùng để build Red5 từ source code

- Tải red5 tại: http://trac.red5.org/wiki/Releases

Hướng dẫn cài cơ bản Red5 trên hệ điều hành Ubuntu:

1.Cài Java 1.6.0:

Kiểm tra xem máy đã cài JAVA 5 chưa:dpkg –get-selections | grep sun-java

kết quả chạy lệnh:

sun-java5-bin install
sun-java5-demo install
sun-java5-jdk install
sun-java5-jre install

nếu có rùi thì xóa đi, rùi mới cài JAVA 6:

dpkg --purge sun-java5-bin sun-java5-demo sun-java5-jdk sun-java5-jre
apt-get install sun-java6-jdk

kết quả của hai dòng lệnh xóa và cài JAVA 6

Suggested packages:

binfmt-support sun-java6-demo sun-java6-doc sun-java6-source
sun-java6-plugin ia32-sun-java6-plugin sun-java6-fonts ttf-baekmuk
ttf-unfonts ttf-unfonts-core ttf-kochi-gothic ttf-sazanami-gothic
ttf-kochi-mincho ttf-sazanami-mincho ttf-arphic-uming Recommended packages:

libxext6 libxi6 libxp6 libxtst6 libnss-mdns gsfonts-x11

dpkg --get-selections | grep sun-java

sun-java6-bin install

sun-java6-jdk install

sun-java6-jre install

Ta phải tự thêm biến môi trường JAVA_HOME bằng cách thêm dòng sau vào ~/.bashrc:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

2. cài đặt gói ant và ivy:

-aptitude install ant subversion

-svn co https://svn.apache.org/repos/asf/ant/ivy/core/trunk ivy -cd ivy

-ant jar

-cp build/artifact/jars/ivy.jar /usr/share/ant/lib/

3. kiểm tra và tiến hành cài đặt Red5: - svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5-trunk

-cd red5-trunk -ant ivyclear dist

-mkdir /usr/local/red5

-cp -R dist/* /usr/local/red5

-chmod 755 /usr/local/red5/red5.sh

Vậy là đã cài thành công red5 lên máy Ubuntu. Thư mục gốc /usr/local/red5/red5.shThực ra đó là cách cài thủ công để có thể hiểu được cấu trúc của Red5, bên cạnh đó trong các hệ điều hành họ hang của Linux cũng có những lệnh cmd sẽ giúp bạn cài đặt Red5 nhanh chóng hơn, step-by-step mà không cần quan tâm cấu trúc thế nào, ví dụ:a) Đối với X-ubuntu (Ubuntu, Kubuntu,…)1) Nếu như chưa có thì trước tiên hãy thêm các dòng sau vào file: /etc/apt/sources.listdeb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse


2) sau đó cài các thư viện cần dung:

apt-get update
apt-get install java-package
apt-get install sun-java6-jdk
apt-get install sun-java6-jre
apt-get install ant
apt-get install subversion


3) tải và cài Red5:wget http://www.red5.org/downloads/0_9/red5-0.9.1.tar.gz


tar xvfz red5-0.9.1.tar.gz


mv red5-0.9.1 red5


mv red5 /usr/share/


4) khởi động Red5:cd /usr/share/red5


sh red5.sh


b) Đối với Redhat:1) Cài JAVA: yum -y install java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-devel

2) Cài ANT: cd /root/tmp

wget http://mirrors.kahuki.com/apache/ant/bin...in.tar.bz2
tar jxvf apache-ant-1.8.0-bin.tar.bz2
mv apache-ant-1.8.0 /usr/local/ant

3) Dung lệnh export để thêm các biến môi trường cho JAVA và ANT:
export ANT_HOME=/usr/local/ant
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java
export PATH=$PATH:/usr/local/ant/bin
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/classes.zip

4) Cài đặt SVN:

yum install perl-URI
yum install subversion

5) Cài đặt RED5:

svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/tags/0_8_0/ red5
mv red5 /usr/local/
cd /usr/local/red5 ant prepare
ant dist
cp -r dist/conf

6) Khởi động RED5: ./red5.sh

7) Tạo file init: vi /etc/init.d/red5

#!/bin/sh
# Startup script for Red5 flash streaming server on RedHat/CentOS (cPanel)
# chkconfig: 2345 95 55
# description: Red5 Flash Streaming Server
# processname: red5
PROG=red5
RED5_HOME=/usr/local/red5
DAEMON=$RED5_HOME/$PROG.sh
PIDFILE=/var/run/$PROG.pid
# Source function library
. /etc/rc.d/init.d/functions
[ -r /etc/sysconfig/red5 ] && . /etc/sysconfig/red5
RETVAL=0
case "$1" in
start)
echo -n $"Starting $PROG: "
cd $RED5_HOME
$DAEMON >/dev/null 2>/dev/null &
RETVAL=$?
if [ $RETVAL -eq 0 ]; then
echo $! > $PIDFILE
touch /var/lock/subsys/$PROG
fi
[ $RETVAL -eq 0 ] && success $"$PROG startup" || failure $"$PROG startup"
echo
;;
stop)
echo -n $"Shutting down $PROG: "
killproc -p $PIDFILE
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/$PROG
;;
restart)
$0 stop
$0 start
;;
status)
status $PROG -p $PIDFILE
RETVAL=$?
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL

8) Khởi động lại RED5:

chmod a+x /etc/init.d/red5
/etc/init.d/red5 restart

III các port mặc định của Red5:

http.port=5080 // tomcat or jetty servlet container
rtmp.port=1935 // traditional rtmp
rtmpt.port=8088 // rtmp tunneled over http
mrtmp.port=9035 // used with an edge/origin setup
proxy.source_port=1936 // used to debug


Share this:Nam Trần Chân trở lại...

http://namtranchan.wordpress.com/201...world/:battay:
  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 01:08 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.