Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


MySQL Master, Slave, Cluster, Replication.. Database Availability... MySQL Database Replication và Failover

Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 09-04-2015, 08:19 AM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cài đặt Galera Percona XtraDB Cluster mysql trên CentOS
Cài đặt Galera Percona XtraDB Cluster mysql trên CentOS


Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt Percona XtraDB Cluster trên ba máy chủ CentOS 6.3, sử dụng gói từ kho Percona.

Cluster này sẽ sử dụng 3 máy chủ để tao thành một cụm MYSQL
CODE
Máy # 1 hostname: percona1 IP: 192.168.70.71 Máy # 2 hostname: percona2 IP: 192.168.70.72 Máy # 3 hostname: percona3 IP: 192.168.70.73
Điều kiện cần có :
CODE
-Tất cả ba máy chủ cần cài đặt CentOS 6.3 hoặc 6.4 -Tường lửa đã được thiết lập để cho phép kết nối với cổng 3306, 4444, 4567 và 4568 - SELinux vô hiệu hóa
Cài đặt :
Trên cả 3 máy cần cài Percona repository sau
CODE
rpm -Uhv http://www.percona.com/downloads/per...0-1.x86_64.rpm
Tiếp theo cài gói Percona XtraDB Cluster trên cả 3 máy
CODE
yum install Percona-XtraDB-Cluster-server Percona-XtraDB-Cluster-client
Cấu hình mysql trên máy thứ nhất
Chỉnh sửa file /etc/my.cnf
CODE
[mysqld] datadir=/var/lib/mysql user=mysql # Path to Galera library wsrep_provider=/usr/lib64/libgalera_smm.so # Cluster connection URL contains the IPs of node#1, node#2 and node#3 wsrep_cluster_address=gcomm://192.168.70.71,192.168.70.72,192.168.70.73 # In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW binlog_format=ROW # MyISAM storage engine has only experimental support default_storage_engine=InnoDB # This is a recommended tuning variable for performance innodb_locks_unsafe_for_binlog=1 # This changes how InnoDB autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera innodb_autoinc_lock_mode=2 # Node #1 address wsrep_node_address=192.168.70.71 # SST method wsrep_sst_method=xtrabackup # Cluster name wsrep_cluster_name=my_centos_cluster # Authentication for SST method wsrep_sst_auth="sstuser:s3cret"
Sau đó chạy lệnh
CODE
[root@percona1 ~]# /etc/init.d/mysql start --wsrep-cluster-address="gcomm://"
Kiểm tra tình trạng thấy như thế này là ok
CODE
mysql> show status like 'wsrep%'; +----------------------------+--------------------------------------+ | Variable_name | Value | +----------------------------+--------------------------------------+ | wsrep_local_state_uuid | c2883338-834d-11e2-0800-03c9c68e41ec | ... | wsrep_local_state | 4 | | wsrep_local_state_comment | Synced | ... | wsrep_cluster_size | 1 | | wsrep_cluster_status | Primary | | wsrep_connected | ON | ... | wsrep_ready | ON | +----------------------------+--------------------------------------+ 40 rows in set (0.01 sec)
Tiếp theo chạy lệnh sau để tạo mật khẩu cho root
CODE
mysql@percona1> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("Passw0rd") where user='root'; mysql@percona1> FLUSH PRIVILEGES;
Tạo user mới và set quyền
CODE
mysql@percona1> CREATE USER 'sstuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 's3cret'; mysql@percona1> GRANT RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'sstuser'@'localhost'; mysql@percona1> FLUSH PRIVILEGES;
Tiếp tục trên file /etc/my.cnf trên máy thứ 2 (percona2)
CODE
[mysqld] datadir=/var/lib/mysql user=mysql # Path to Galera library wsrep_provider=/usr/lib64/libgalera_smm.so # Cluster connection URL contains IPs of node#1, node#2 and node#3 wsrep_cluster_address=gcomm://192.168.70.71,192.168.70.72,192.168.70.73 # In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW binlog_format=ROW # MyISAM storage engine has only experimental support default_storage_engine=InnoDB # This is a recommended tuning variable for performance innodb_locks_unsafe_for_binlog=1 # This changes how InnoDB autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera innodb_autoinc_lock_mode=2 # Node #2 address wsrep_node_address=192.168.70.72 # Cluster name wsrep_cluster_name=my_centos_cluster # SST method wsrep_sst_method=xtrabackup #Authentication for SST method wsrep_sst_auth="sstuser:s3cret"
Khởi động mysql
CODE
/etc/init.d/mysql start
Kiểm tra
CODE
mysql> show status like 'wsrep%'; +----------------------------+--------------------------------------+ | Variable_name | Value | +----------------------------+--------------------------------------+ | wsrep_local_state_uuid | c2883338-834d-11e2-0800-03c9c68e41ec | ... | wsrep_local_state | 4 | | wsrep_local_state_comment | Synced | ... | wsrep_cluster_size | 2 | | wsrep_cluster_status | Primary | | wsrep_connected | ON | ... | wsrep_ready | ON | +----------------------------+--------------------------------------+ 40 rows in set (0.01 sec)
Tiếp tục trên file /etc/my.cnf trên máy thứ 3 (percona3)

CODE
[mysqld] datadir=/var/lib/mysql user=mysql # Path to Galera library wsrep_provider=/usr/lib64/libgalera_smm.so # Cluster connection URL contains IPs of node#1, node#2 and node#3 wsrep_cluster_address=gcomm://192.168.70.71,192.168.70.72,192.168.70.73 # In order for Galera to work correctly binlog format should be ROW binlog_format=ROW # MyISAM storage engine has only experimental support default_storage_engine=InnoDB # This is a recommended tuning variable for performance innodb_locks_unsafe_for_binlog=1 # This changes how InnoDB autoincrement locks are managed and is a requirement for Galera innodb_autoinc_lock_mode=2 # Node #3 address wsrep_node_address=192.168.70.73 # Cluster name wsrep_cluster_name=my_centos_cluster # SST method wsrep_sst_method=xtrabackup #Authentication for SST method wsrep_sst_auth="sstuser:s3cret"
Khởi động lại
CODE
[root@percona3 ~]# /etc/init.d/mysql start
Kiểm tra như thế này là ok
CODE
mysql> show status like 'wsrep%'; +----------------------------+--------------------------------------+ | Variable_name | Value | +----------------------------+--------------------------------------+ | wsrep_local_state_uuid | c2883338-834d-11e2-0800-03c9c68e41ec | ... | wsrep_local_state | 4 | | wsrep_local_state_comment | Synced | ... | wsrep_cluster_size | 3 | | wsrep_cluster_status | Primary | | wsrep_connected | ON | ... | wsrep_ready | ON | +----------------------------+--------------------------------------+ 40 rows in set (0.01 sec)
Thử nghiệm :
Trên máy 2 tạo một database là percona
CODE
mysql@percona2> CREATE DATABASE percona; Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Trên máy thứ 3 tạo một bảng example
CODE
mysql@percona3> USE percona; Database changed mysql@percona3> CREATE TABLE example (node_id INT PRIMARY KEY, node_name VARCHAR(30)); Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Trên máy thứ nhất thử chèn dữ liệu vào bảng
CODE
mysql@percona1> INSERT INTO percona.example VALUES (1, 'percona1'); Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Đọc thử tấc cả các rows từ bảng trên máy thứ 2
CODE
mysql@percona2> SELECT * FROM percona.example; +---------+-----------+ | node_id | node_name | +---------+-----------+ | 1 | percona1 | +---------+-----------+ 1 row in set (0.00 sec)
Ví dụ thử nghiệm cho thấy 3 máy chủ MYSQL sử dụng 1 cụm Percona XtraDB Cluster đã hoàn toàn được đồng bộ với nhau , khi bạn ghi dữ liệu vào 1 trong 3 máy trên thì các máy còn lại sẽ được đồng bộ dữ liệu sang  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 06:40 AM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.