Liên Kết Thiết Bị Giá Rẻ

Chia Sẽ Kinh Nghiệm Về ITTìm Kiếm Với Google
-


Gởi Ðề Tài Mới  Gửi trả lời
 
Công Cụ Xếp Bài
Tuổi 28-10-2009, 10:09 PM   #1
hoctinhoc
Guest
 
Trả Lời: n/a
Cài đặt Snort, Barnyard, BASE trên CentOS 5.2


Cài đặt Snort, Barnyard, BASE trên CentOS 5.2

Giả sử server bạn đã có:
+ CentOS 5.2
+ MySQL
+ php 5

Hướng dẫn này sẽ cài đặt:
+ Snort & snort rules
+ Barnyarh
+Base (Basic Analysis and Security Engine)

Với Barnyarh: là một ứng dụng được sử dụng để offload tải việc xuất log & cảnh báo cho snort. Do đó, snort dành tài nguyên cho chức năng chính của nó.
Base: là ứng dụng với giao diện web cho phép người dùng truy xuất và phân tích các cảnh báo từ chương trình snort.

1. Cài đặt và cấu hình snort và snort rules
- Download source chương trình snort về thư mục /tmp
cd /tmp
wget http://snort.org/dl/current/snort-2.8.3.2.tar.gz
tar -xvzf snort-2.8.3.2.tar.gz
cd snort-2.8.3.2

- Biên dịch và cài đặt chương trình
./configure --with-mysql --enable-dynamicplugin
make
make install

- Tạo nhóm & người dùng cho snort
groupadd snort
useradd -g snort snort -s /sbin/nologin

- Tạo các thư mục hoạt động cho snort
mkdir /etc/snort
mkdir /etc/snort/rules
mkdir /var/log/snort
cd etc/
cp * /etc/snort

- Chuyển về thư mục /tmp, sau đó download snort rules. Có 2 cách,
-- Cách 1: Hoặc không cần đăng ký thành viên để download snort rules mới nhất, sau đó cấu hình ftp để up lên thư mục /tmp
--Cách 2: sử dụng wget download snort rules mẫu: wget http://www.snort.org/pub-bin/downloa...-pr-2.4.tar.gz
Ở hướng dẫn này, tôi sử dụng cách 1, và down file snort rules: snortrules-snapshot-CURRENT.tar.gz và up nó lên /tmp

- Giải nén snort rules và copy nó vào /etc/snort/rules đã tạo ở trên
tar –xvzf snortrules-snapshot-CURRENT.tar.gz
cd rules
cp * /etc/snort/rules

- Cấu hình file snort.conf
--Bỏ comment và thay đổi tương ứng theo server của bạn
var HOME_NET 192.168.7.123/32
var var EXTERNAL_NET any
-- Thay đổi các thông số như sau
var RULE_PATH ../rules” thay bằng “var RULE_PATH /etc/snort/rules
Comment tất cả các dòng ở stream4, vì ta sử dụng stream5
#preprocessor stream4

- Cấu hình để snort xuất log file ở dạng unified để barnyard xử lý, bỏ comment (#) ở 2 dòng sau
# output alert_unified: filename snort.alert, limit 128
# output log_unified: filename snort.log, limit 128

-- Cấu hình khởi động snort như 1 dịch vụ hệ thống
cd /etc/init.d
wget http://internetsecurityguru.com/snortinit/snort
chmod 755 snort
chkconfig snort on

2. Cấu hình database MySQL cho snort
- Tạo cơ sở dữ liệu tên snort và cấp quyền trên csdl này
mysql -p
Enter password:
mysql> create database snort;
>Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> grant INSERT,SELECT on root.* to snort@localhost;
>Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> SET PASSWORD FOR snort@localhost=PASSWORD('chọn password cho bạn');
>Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
mysql> grant CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE on snort.* to snort@localhost;
>Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> grant CREATE, INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE on snort.* to snort;
>Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
mysql> exit
>Bye

- Tạo table cho csdl snort
mysql -u root -p /tmp/snort-2.8.3.2/schemas/create_mysql snort
Enter password: root password

- Kiểm tra tạo bảng thành công hay không
mysql -p
>Enter password:
mysql> SHOW DATABASES;
( nếu nhìn thấy những gì như dưới đây, xem như bước tạo table trên thành công )
+------------+
| Database
+------------+
| mysql
| Snort
| test
+------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> use snort
mysql> SHOW TABLES;
+------------------+
| Tables_in_snort
+------------------+
| data
| detail
| encoding
| event
| icmphdr
| iphdr
| opt
| reference
| reference_system
| schema
| sensor
| sig_class
| sig_reference
| signature
| tcphdr
| udphdr
+------------------+
16 rows in set (0.00 sec)
exit;

3. Cài đặt Barnyard
-Download Barnyard
cd /tmp
wget http://snort.org/dl/barnyard/barnyard-0.2.0.tar.gz
tar –xvzf barnyard-0.2.0.tar.gz
cd barnyard-0.2.0
./configure --enable-mysql
make
make install
cd etc/
cp barnyard.conf /etc/snort
- Cấu hình,
vi /etc/snort/barnyard.conf
--Bỏ các comment
config daemon
--Thay đổi hostname
config hostname: server.learnit.vn
--Chọn NIC mà snort hoạt động
config interface: eth0
-- Chỉ định csdl mà barnyard sử dụng
Thay đổi
# output alert_acid_db: mysql, sensor_id 1, database snort, server localhost, user root
# output log_acid_db: mysql, database snort, server localhost, user root, detail full

Thành

output alert_acid_db: mysql, sensor_id 1, database snort, server localhost, user snort, password thaibinhtt
output log_acid_db: mysql, database snort, server localhost, user snort, password thaibinhtt, detail full

--Tạo file waldo cho barnyard, file này barnyard sử dụng để lưu vết các xử lý trên các tập tin log mà snort tạo ra.
Gõ lệnh
snort -c /etc/snort/snort.conf
Đến khi thấy Not Using PCAP_FRAMES thì ctrl + c để stop snort
Gõ lệnh
ls -l /var/log/snort
-rw------- 1 root root 16 Mar 31 22:17 snort.alert.1238512632
-rw------- 1 root root 24 Mar 31 22:17 snort.log.1238512632

touch /var/log/snort/barnyard.waldo
vi /var/log/snort/barnyard.waldo
Nội dung file như sau:
/var/log/snort
1238512632
0

-Cấu hình để barnyard chạy như 1 dịch vụ hệ thống
cd /etc/init.d/
wget http://www.internetsecurityguru.com/barnyard
chmod 755 barnyard
chkconfig barnyard on
service barnyard start

-Kiểm tra snort và barnyard đã làm việc với nhau hay chưa

-- Tạo 1 luật để test snort
vi /etc/snort/rules/local.rules

thêm rules như sau:
alert tcp any any -> any any (msg:"test";sid:10000002
-- restart lại snort và check như sau
echo "select count(*) from snort.event" | mysql -u snort -p
>Enter password:
count(*)
5414
Nếu số khác 0 thì snort & barnyard đã tương tác hoạt động

4. Cài đặc và cấu hình BASE (Basic Analysis and Security Engine)
cd /tmp

pear install Image_Graph-alpha Image_Canvas-alpha Image_Color Numbers_Roman
- Downlaod ADODB
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/s...b/adodb480.tgz
-Download BASE
wget http://easynews.dl.sourceforge.net/s...e-1.3.5.tar.gz

- Cài đặt ADODB
cd /var/www/
tar -xvzf /root/snortinstall/adodb480.tgz

- Cài đặt BASE
cd /var/www/html
tar –xvzf /root/snortinstall/base-1.3.5.tar.gz
mv base-1.3.5/ base/
cp base_conf.php.dist base_conf.php

Edit base_confi.php như sau:
$BASE_urlpath = "/base";
$DBlib_path = "/var/www/adodb/ ";
$DBtype = "mysql";
$alert_dbname = "snort";
$alert_host = "localhost";
$alert_port = "";
$alert_user = "snort";
$alert_password = "password_snort_DB";

-- Truy xuất BASE và setup


Click chọn Setup page
Giao diện của BASEVí dụ các alerts thu được khi tôi dùng chương trình scan port tấn công mà snort nhận được

Theo: Thaibinhtt

  Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Gửi trả lời


Công Cụ
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Hình Cảm xúc đang Mở
[IMG] đang Mở
Mã HTML đang Tắt
Bây giờ là 02:53 PM. Giờ GMT +7Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.