PDA

View Full Version : Ansible, Pupput, Chef & Docker - Công cụ quản lý cấu hình và tự động hóa


 1. Bài 1: Docker là gì? tìm hiểu về Docker
 2. Git là gì? Cài đặt Git và một số lệnh cơ bản
 3. Git nâng cao – Các lệnh Rẽ nhánh và Tích hợp
 4. Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Docker How To Install and Use Docker
 5. Bài 3:Hướng dẫn tạo Docker Containers trên Memcached How To Create Docker Containers
 6. Công cụ quản lý cấu hình , quản lý ứng dụng và tự động hóa Configuration Management
 7. Bài 1: Puppet - CÔNG CỤ QUẢN LÝ CẤU HÌNH
 8. CÔNG CỤ QUẢN LÝ CẤU HÌNH - PUPPET (Phần 2)
 9. Giới thiệu và tìm hiểu về Puppet
 10. Fabric – Giúp Sys admin quản lý hệ thống một cách dễ dàng.
 11. Bài 1: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ansible (How to Install and Configure Ansible)
 12. How to install Tower Ansible on CentOS
 13. 1. [Git] Git và Github là gì? Tại sao nên dùng? So sánh Git với Github
 14. 2. [Git] Hướng dẫn cài đặt Git trên Linux và thiết lập ban đầu
 15. 3.[Git] Hướng dẫn sử dụng Git - Cách tạo một repository
 16. 4. [Git] Hướng dẫn sử dụng Git - Hiểu thêm về Commit và Staging Area
 17. 5.[Git] Hướng dẫn sử dụng Git Log và Undo Commit
 18. 6. [Git] Hướng dẫn sử dụng Git - Đánh dấu commit với Tag
 19. 7. [Git] Hướng dẫn sử dụng Git - Sơ lược Remote Respository và Origin
 20. 8. [Git] Branch – Kỹ thuật phân nhánh (Branch)
 21. Mô hình triển khai Ansible automating deployment
 22. Bài 2: Tạo Ansible Playbooks để triển khai ứng dụng Apache tự động xuống các máy chủ
 23. Bài 3: Triển khai Wordpress sử dụng Playbooks Ansible xuống cho các các máy chủ
 24. Bài 4: Triển khai Nginx bằng Ansible
 25. Ansible Bài 5: Thư viện Roles (ứng dụng App dành cho Ansible) Galaxy - Ansible
 26. Bài 4: Triển khai Node.js Application trên Docker
 27. Bài 5: Triển khai mô trường Web trên Docker
 28. Puppet Bài 2: Puppet là gì? tại sao phải dùng Puppet? What is Puppet? Why use Puppet
 29. Puppet Bài 3: Puppet: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Puppet
 30. Puppet Bài 4: Triển khai Puppet để quản lý hạ tầng, triển khai Puppet Module
 31. Puppet Bài 5: Hướng dẫn sử dụng Puppet triển khai Wordpress xuống các Hosts: Agent
 32. Docker Bài 6: Tôi đã dùng Docker như thế nào?
 33. Puppet bài 5: triển khai LAMP với Puppet